top of page

JOBBJOUREN är till för dig som hamnat i ensamhet, utanförskap eller utsatthet på ett eller flera sätt kopplat till arbetslöshet, psykisk ohälsa och/eller våld i nära relationer.

#jobbjouren

Integritetspolicy

Syfte och ansvarig
 

Det viktigaste för oss på JOBBJOUREN är att du ska kunna känna dig trygg i din kontakt med oss. Ett sätt att skapa utrymme för den tryggheten är att uppfylla de lagar och regler

som rör hantering av personuppgifter (till exempel GDPR). För oss är det viktigt att vi, på ett tydligt sätt visar vad vi gör för att värna integriteten hos dig som omfattas av denna policy.

Syftet med denna policy är:
 

 • JOBBJOUREN ska följa de lagar och regler som rör hantering av personuppgifter.

 • Att du som omfattas av villkoren i denna policy ska kunna känna dig trygg i din kontakt med JOBBJOUREN.
   

När du läst igenom policyn vill vi att du ska känna dig trygg i:
 

 • Att du som omfattas av villkoren i denna policy får veta vilken information vi sparar om dig.

 • Att du som omfattas av villkoren i denna policy får veta hur och varför vi hanterar personuppgifterna vi sparar.

 • Vilka rättigheter du som omfattas av villkoren i denna policy har gällande sparade uppgifter om dig.
   

Vem är ansvarig?
 

Ytterst ansvarig och därmed personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är den allmännyttiga stiftelsen Give it forward, som ligger under Länsstyrelsen kontroll. 
 

Är det något som rör din integritet som är otydligt eller känns svårt att förstå kan du kontakta oss på hej@jobbjouren.se  

Personuppgifter omfattar alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ (till exempel namn, personnummer, adress, foton, ljudupptagningar, uppgifter om hälsa, uppgifter om sexualitet, ip-adress). Hantering av personuppgifter omfattar all form av aktivitet som behandlar personuppgifter, manuell eller automatiserad (till exempel hämta, överföra, lagra, ändra, ta del av, radera).

GDPR, eller General Data Protection Regulation är EUs regelverk med syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Källa: Datainspektionens hemsida

Personuppgifter vi samlar in och varför

Medlemskap

Vi sparar förnamn, efternamn,  bostadsort (län), e-post och personnummer (6 siffror) för att kunna:

 • Registrera dig som medlem i riksföreningen Give it forward 

 • Göra utskick i form av bekräftelse av medlemskap, medlemsbrev och erbjudande om medlemsförmåner

 • Skicka information om Årsmöte

 • Göra andra informationsutskick om sådant som berör dig som medlem till exempel uppdatering av integritetspolicy

 • Gör utskick om att förnya medlemskap

 • Ha direktkontakt med dig som medlem vid behov

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). De gånger vi samlar in uppgifter från tredje part är om vi saknar någon av den information vi ber om i medlemsformuläret samt när vi behöver säkerställa att medlemsregistret innehåller verkliga personer. Vi kan också komma att ändra den information du anger till oss, om det tydligt framgår att det blivit ett stavfel.

Vi sparar aldrig uppgifter vi inte behöver.

Vi sparar dina uppgifter så länge du är medlem. Du kan när som helst avbryta ditt medlemskap. Detta gör du enklast genom att använda länken längst ner i något av utskicken du har fått från oss. Vi kommer då omgående att sluta göra utskick till dig, däremot gäller en handläggningstid innan vi tar bort dina uppgifter permanent. I vissa fall kan det vara nödvändigt att uppgifterna tas bort direkt, kontakta i så fall oss på giveitforward@gmail.com så tar vi bort dina uppgifter direkt.

Vi använder en tredje parts IT-system för att hanteringen av dina personuppgifter ska vara så skyddade och säkra som möjligt. Detta system heter MailChimp. Vill du läsa mer, finner du MailChimps villkor här & MailChimps Integritetspolicy här.

Övrigt om hantering av personuppgifter

Vem hanterar uppgifterna?

En personuppgift hanteras bara av den som behöver den för att utföra ett uppdrag inom ramen för verksamheten. Ju mer känslig en uppgift är desto mer försiktigt hanteras den. Inga uppgifter delas med fler personer än vad som är nödvändigt för att verksamheten ska kunna bedrivas och/eller för att fullfölja avtal eller överenskommelser.

Personuppgifter kan komma att hanteras av anställda, volontärer, styrelse eller personuppgiftsombud. Oavsett vem som hanterar en personuppgift hanteras den med nödvändig försiktighet, säkerhet och sekretess i enlighet med föreningens värderingar, bestämmelser och/eller tystnadslöften. Personuppgiftsombud har samma skyldigheter som personal internt i organisationen.

Vart behandlas uppgifterna?

Uppgifterna behandlas i EU/EES. Vår leverantör av medlems- och kundregister är verksamt i USA och dessa uppgifter hanteras därför även där.

Personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident kan till exempel vara att uppgifter förstörts eller raderas av misstag, ett dataintrång eller annan obehörig hantering av personuppgifter.

Alla eventuella personuppgiftsincidenter dokumenteras och hanteras internt. Detta gäller både avsiktliga och oavsiktliga incidenter. Vissa incidenter kräver också en anmälan till Datainspektionen. Om en incident riskerar att allvarligt påverka eller skada den person som uppgifterna rör informeras också denne om incidenten och vad som görs för att minimera skadorna.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är tillsynsmyndigheten som hanterar klagomål och anmälningar gällande personuppgiftshantering under dataskyddsförordningen. Det är alltså dit du ska vända dig om du behöver göra en anmälan eller vill lämna ett klagomål. Hos Datainspektionen kan du också få mer detaljerad information om bland annat dina rättigheter.

Dina rättigheter

Detta kan du begära av oss

Förutom det som framgår av ovanstående har du också alltid rätt till:

 • Registerutdrag

 • Rättelse

 • Radering

 • Begränsning av behandling

 • Dataportabilitet

 • Att göra invändningar

Detta innebär kortfattat att du alltid kan begära att få en sammanställning av vilka uppgifter som finns registrerade, har rätt att komplettera eller ändra felaktig/ofullständig information samt rätt att begära att dina uppgifter raderas. Du har också rätt att begränsa eller göra invändningar mot hantering av dina uppgifter som att till exempel återkalla samtycke till mailutskick. Du har också i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter överförs till annat system eller annan tjänst (dataportabilitet).

För att göra någon av dessa rättigheter gällande tar du kontakt med personuppgiftsansvarig. Observera att det i vissa fall finns begränsningar i dessa rättigheter, till exempel att vi på ett säkert sätt måste kunna identifiera den som begär ut uppgifter, att den begärda hanteringen inte utgör en risk för den person som uppgifterna rör eller att en intresseavvägning gör att begäran inte anses kunna uppfyllas.

Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Give it forward 

Org.nr:

802478-3535

hej@giveitforward.se 

Adress:

Sankt Göransgatan 84

112 38 STOCKHOLM

bottom of page